Intervenció d’Enric Morera en Les Corts Valencianes

Pregunta parlamentària en el Ple de les Corts del dia 29 sobre el malestar en El Comtat pel Pla eòlic.

Pregunta número 270 con solicitud de respuesta oral en el pleno, formulada por el diputado Enric Xavier Morera Català, del Grupo Parlamentario Esquerra Unida-Bloc-Verds-IR: Compromís, previo conocimiento de su grupo parlamentario y de acuerdo con el artículo 155 del RC, al conseller de Infraestructuras y Transporte sobre el Plan eólico en la comarca de El Comtat (RE número 22.756) ¿Tiene constancia, el conseller, del malestar ciudadano que está provocando el Plan eólico en la comarca de El Comtat?
Valencia, 16 de octubre de 2008
Enric Xavier Morera Català.

Adjuntem filmació del Ple de les Corts del dia 29.10.08. (veure cap al final).

El Conseller Flores acusa la Coordinadora “d’estar en sintonia” amb el Grup de Compromis, d’acusar falsament a un excel·lent professional “tacant el seu nom”, d’anar contra l’energia eòlica que abastix al 20% de les llars, etc i diu que el 25 de febrer del 2003, quan es va anunciar l’adjudicació als grups empresarials, el Sr. Cejalvo no treballava en la Generalitat . També diu que els únics que tenim malestar pel Pla Eòlic de la zona 14 som els de la Coordinadora. I els milers d’al·legacions? I els plens dels 18 ajuntaments del Comtat oposant-se al pla eòlic del Comtat?

Des del 30 de maig del 2002, Antonio Cejalvo Lapeña és Director de l’Agència Valenciana d’Energia:

Què és l’AVÉN? Aneu a la pàgina www.aven.es i veurem el següent:
¿QUÉ ES LA AVEN?
La Agencia Valenciana de la Energía es la entidad de la Generalitat Valenciana adscrita a la Conselleria d’Infraestructures i Transport, que tiene por finalidad la gestión y ejecución de la política energética en el ámbito de la Comunidad Valenciana.
Objetivos
La Agencia Valenciana de la Energía lleva a cabo la ordenación y planificación energética de acuerdo con las directrices generales del Gobierno Valenciano, en coordinación con las distintas Administraciones y en el marco de la política energética común de la Unión Europea.

Es pot dir sense atemptar a la veritat que D. Antonio Cejalvo no tenia res a veure amb l’Administració Valenciana el 25 de febrer del 2003?

Però és que no és només això. Després, al juliol del 2003 el van fer director general d’Energia i “suposant” que no haguera participat en l’adjudicació, sí que està participant en el desenvolupament i en l’aplanament d’obstacles a la dita empresa i en l’incompliment de les Recomanacions del Síndic de Greuges que sol·liciten un nou Estudi.

DOGV nº 4264 de 5 de junio de 2002
Conselleria de Innovación y Competitividad
DECRETO 93/2002, de 30 de mayo, del Gobierno Valenciano, por el que se nombra como director de la Agencia Valenciana de la Energía a don Antonio Cejalvo
Lapeña.[2002/M5990]
En virtud de lo dispuesto en el artículo 7.1 de la Ley 8/2001, de 26 de noviembre, de la Generalitat Valenciana, de Creación de la Agencia Valenciana de la Energía, en relación con el artículo 9.1 del Decreto 9/2002, de 15 de enero, del Gobierno Valenciano, por el que se aprobó el Reglamento de Funcionamiento de la Agencia Valenciana de la Energía, a propuesta del conseller de Innovación y Competitividad y previa deliberación del Gobierno Valenciano, en la reunión del día 30 de mayo de 2002,
DISPONGO
Nombrar a don Antonio Cejalvo Lapeña como director de la Agencia Valenciana de la Energía (AVEN).
El presente Decreto tendrá efectos desde el día de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Valencia, 30 de mayo de 2002
El presidente de la Generalitat Valenciana,
EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO
El conseller de Innovación y Competitividad,
FERNANDO V. CASTELLÓ BORONAT.

Informació facilitada per la Coordinadora d’Estudis Eòlics d’El Comptat.

Alpuente, regne del silenci?


Llegint la noticia ‘Alpuente, ¿reino del silencio?’ publicada el 23 d’octubre en la pàgina de ‘Paisajes de Alpuente’ (de la que hi ha un enllaç en aquest blog), m’ha paregut interessant, que no es parle del valor del paisatje en relació al impacte visual, ni de la importància de la flora o de la fauna, ni de les espècies protegides, tan afectades pels Parcs Eòlics en determinades zones.
En aquest article es parla del soroll, que és una afecció invisible i poc documentada pel que fa a Parcs Eòlics.
Us convide, als interessats en aquest tema, que li pegueu una ullada:

http://www.lacoctelera.com/paisajesdealpuente

Tambè m’ha paregut interessant un article escrit a l’any 2007. El títol és: ¿Que és un Parque Eólico?, en el que es definix aquest concepte i es descriuen les seues afeccions visuals, acústiques, florals, faunístiques i socials. Si ho veus, no et pergues, al final, el comentari de Mariano. Amplia prou aquesta informació:

http://www.lacoctelera.com/paisajesdealpuente/post/2007/08/01/aque-es-parque-eolico-

Aprofite per a informar-vos que la denuncia tramitada el dimarts 14 d’octubre per la Coordinadora d’Estudis Eòlics del Comptat, contra el Director General d’Energia, presentada en la Fiscalia d’Alacant, es va tramitar tres dies després, el divendres, a la Fiscalia de Valencia, ja que allí van ocórrer els fets.
A pesar que des del Consell, diuen que els fets presentats són falsos, la Fiscalia no ha desestimat la denuncia.

Per a acabar, informar-vos tambè, que el nostre grup va presentar el 14 d’octubre al·legacions (a nivell personal i de grup) a la pedrera de serra d’Alfaro, junt amb molts col·lectius ecologistes i els Ajuntaments afectats.

De nou agrair a tots els que us mulleu i no escorreu ‘el bulto’.

La Coordinadora d’Estudis Eòlics del Comptat destapa irregularitats comeses en el Pla Eòlic

Notadepremsa
El Comtat, 15 d’octubre de 2008

S’ha presentat denúncia davant Fiscalia contra el Director General d’Energia per tràfic d’influències per consanguinitat.

La construcció dels parcs eòlics del Comtat es va adjudicar a l’empresa Guadalaviar, que va presentar un estudi d’impacte ambiental elaborat per l’empresa Green Planet, l’administradora única de la qual és germana del Director General d’Energia.

La Coordinadora d’Estudis Eòlics del Comtat ha presentat davant la Fiscalia d’Alacant un ampli informe de denúncia contra En Antonio Cejalvo Lapeña, Director General d’Energia, per no haver-se abstingut en el procediment d’adjudicació i desenvolupament del Pla Eòlic de la Zona 14, a pesar de donar-se el cas que va
ser una germana seua qui va dirigir l’Estudi d’Impacte Ambiental d’aquesta zona eòlica, a més de ser administradora única de l’empresa que ho va elaborar (Green Planet).

A més, s’ha denunciat que utilitzant el seu càrrec, ha influït en l’agilització del procediment administratiu evitant que l’Estudi d’Impacte Ambiental d’aquest projecte haguera hagut d’ampliar-se o repetir-se, a pesar de l’existència d’una Recomanació efectuada en aquest sentit per el Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana.

En les dates de l’adjudicació, 2002-2003, En Antonio Cejalvo era el Cap del Servei d’Energia de la Conselleria d’Indústria. Més tard va ser nomenat Director de l’Agència Valenciana d’Energia i posteriorment Director General d’Energia, càrrecs que ocupa en l’actualitat.

El Pla especial de la zona eòlica 14 està encara pendent de la seua aprovació provisional i de la Declaració d’Impacte Ambiental, així com de la resposta a les al·legacions presentades contra aquest Pla especial i contra l’estudi d’impacte ambiental.

Des d’aquests dos llocs directius que ocupa, En Antonio Cejalvo ha exercit i exerceix funcions de direcció i control sobre tot allò relacionat amb el Pla Eòlic i, per tant, va influir en l’adjudicació a la promotora de la zona 14 que va presentar un Estudi d’Impacte Ambiental realitzat per l’empresa Green Planet,
l’administradora única de la qual és la seua germana, Na Dolores Cejalvo. A més, el Sr. Antonio Cejalvo gaudeix d’un paper decisori sobre l’Aprovació provisional del Pla especial de la zona eòlica 14 i sobre la remissió de l’Estudi d’Impacte Ambiental a la Conselleria de Medi Ambient perquè se li atorgue la seua Declaració d’Impacte Ambiental favorable.

Els delictes denunciats per la Coordinadora d’Estudis Eòlics del Comtat són els de “Tràfic d’influències” (article 428 del Codi Penal) i el “de Negociacions i
activitats prohibides als funcionaris públics i abusos en l’exercici de la seua funció” (article 439 del Codi Penal). També se li acusa de “Delictes contra les
Institucions de l’Estat” (article 502 del Codi Penal) per dilatar l’enviament de documentació i enviar informació falsa i incompleta al Síndic de Greuges per a protegir els interessos econòmics de l’empresa de la seua germana.

La Coordinadora considera que aquesta última irregularitat denunciada ja té la suficient importància perquè haja de ser retirat aquest projecte eòlic del Comtat i siguen exigides les responsabilitats oportunes als causants de totes les irregularitats comeses en el Pla Eòlic.

El Comtat, 15 d’octubre del 2008

Coordinadora d’Estudis Eòlics del Comtat
Web: www.zona14.org

Adjudicació d’empreses per a l’execució del Pla Eòlic valencià

El cargo que tramitó el plan eólico entró en Acciona al año de cesar

El grupo se adjudicó cinco parques directos y cinco en sociedad
MIGUEL OLIVARES – Valencia – 13/10/2008

José Monzonís, director general de Industria entre 1999 y febrero de 2005, fue el responsable directo de la tramitación de la convocatoria para adjudicar el desarrollo y ejecución del Plan Eólico de la Comunidad Valenciana. Renomar, una marca registrada por Acciona, se adjudicó cinco de los 15 parques. Guadalaviar, una empresa participada al 50% por Acciona, se adjudicó otros cinco. José Monzonís fue destituido como director general de Industria en febrero de 2005. Desde principios de 2006 es director general del área termoeléctrica de Acciona Energía.

La ley de altos cargos prescribe que no se puede trabajar en una empresa sobre la se haya dictado alguna resolución que le afecte hasta transcurridos dos años desde que se ha dejado el cargo público, con lo que Monzonís incumplió estos requisitos cuando se incorporó a la compañía.

Un portavoz de Acciona Energía confirmó que José Monzonís ejerce como director general del área de energía solar de Acciona desde principios de 2006. El mismo portavoz remitió a Renomar cuando este diario solicitó información sobre el plan eólico valenciano. Cuando este diario precisó que deseaba recabar un comentario sobre la condición de Monzonís como director general de Industria con competencias sobre energía cuando se tramitó el Plan Eólico de la Comunidad Valenciana, Acciona Energía tomó nota y dio la callada por respuesta.

La convocatoria del Plan Eólico de la Comunidad Valenciana se publicó el 31 de julio de 2001. La convocatoria establecía tres fases para la adjudicación definitiva. En primer lugar, la admisión a trámite de las solicitudes. En segundo lugar, la información pública de los planes especiales de ordenación, los planes energéticos y los estudios de impacto ambiental de las propuestas consideradas idóneas.

La aprobación definitiva de las correspondientes declaraciones de impacto ambiental y los planes necesarios para ejecutar las obras sobre los terrenos declarados de utilidad pública “llevará implícita la adjudicación”, según las normas del plan eólico elaboradas por la Consejería de Industria.

En enero de 2002, la Consejería de Industria anunció a través de una nota oficial de su gabinete de prensa una “preadjudicación” del plan eólico a cinco grupo empresariales, entre ellos Renomar y Guadalaviar. La preadjudicación, que dejó en la cuneta a varios grupos que partían como favoritos, sólo se comunicó a los interesados en mayo de 2002.

Un grupo interesado solicitó a la Consejería de Industria información sobre el estado de la tramitación del plan eólico en junio de 2002. El director general de Industria replicó que apenas se habían solicitado “mejoras y subsanaciones” a algunos aspirantes. Monzonís firmó una carta que decía textualmente: “Las informaciones que puedan estar apareciendo en prensa carecen del rigor propio del procedimiento administrativo”.

Ante la ausencia de notificaciones oficiales, el mismo grupo recabó de nuevo información sobre la tramitación del plan en octubre de 2002. La respuesta de Industria es algo más severa. “La comisión de selección de proyectos”, a la que pertenecía Monzonís, “se constituyó. No cabe deducir conclusiones distintas. La Consejería de Industria emitirá resolución correspondiente sometiendo a información pública los proyectos seleccionados”.

El 25 de febrero de 2003, el DOCV publica la resolución que somete a información pública los cinco proyectos seleccionados. La selección coincide con las cinco empresas seleccionadas como preadjudicatarias un año antes. Fernando Castelló, consejero de Industria, firma la resolución que cita expresamente la decisión adoptada un año antes por la comisión de selección de proyectos.

La adjudicación definitiva benefició a cuatro grupos. Renomar logró la gestión de cinco parques. Guadalaviar, otros cinco. Proyectos Eólicos Valencianos, cuatro. Y Eólica de Levante, uno. Gamesa, empresa pionera en el sector de los aerogeneradores y por entonces propiedad de la familia Serratosa, quedó excluida en la adjudicación definitiva. La Generalitat creó en 2003 la Agencia Valenciana de la Energía. Monzonís perdió las competencias sobre energía pero mantuvo el cargo de director general de Industria hasta febrero de 2005. En marzo de 2006 ya daba conferencias como director general del área termoeléctrica de Acciona Energía.

A poc a poc sabrem com s’ha dissenyat el Pla Eòlic del País Valencià

La fiscalía denuncia a 4 cargos del Consell por la mortandad de buitres

También acusa a la empresa de los parques eólicos de Els Ports

MARÍA FABRA – Castellón – 07/10/2008

La fiscalía de Castellón ha denunciado por prevaricación y un delito contra la fauna a cuatro altos cargos de la Consejería de Medio Ambiente y a los responsables de Renomar, la empresa concesionaria de los parques eólicos del norte de la provincia, en las comarca de Els Ports y L’Alt Maestrat. La denuncia es consecuencia de la elevada mortandad de buitres leonados que chocan contra las aspas de los aerogeneradores. La fiscalía acusa a la concesionaria de incumplir la declaración de impacto ambiental y a Medio Ambiente de no haber vigilado el respeto a las medidas correctoras para evitar la mortandad masiva.a fiscalía de Castellón ha denunciado por prevaricación y un delito contra la fauna a cuatro altos cargos de la Consejería de Medio Ambiente y a los responsables de Renomar, la empresa concesionaria de los parques eólicos del norte de la provincia, en las comarca de Els Ports y L’Alt Maestrat. La denuncia es consecuencia de la elevada mortandad de buitres leonados que chocan contra las aspas de los aerogeneradores. La fiscalía acusa a la concesionaria de incumplir la declaración de impacto ambiental y a Medio Ambiente de no haber vigilado el respeto a las medidas correctoras para evitar la mortandad masiva.

Las aspas de los molinos han matado o herido a centenares de aves

La fiscal atribuye un “claro incumplimiento de la ley” a la consejería

En su escrito, el ministerio público pide que se llame a declarar, en calidad de imputados en un juzgado, a la secretaria autonómica de Medio Ambiente, María Ángeles Ureña; a la subsecretaria de Medio Ambiente, Cristina Serrano; a la directora general de Gestión del Medio Natural, María Ángeles Centeno, y también al jefe de servicio de Biodiversidad, Juan Jiménez.

Medio Ambiente ordenó, en junio, la paralización de los molinos de los parques de Arriello y Folch II, ubicados en los municipios castellonenses de Vilafranca, Castellfort y Ares del Maestre. Los gestiona la compañía Renomar, cuyo presidente es el empresario Fernando Roig. La orden llegó un mes después de que la fiscalía abriera diligencias de investigación penal tras la denuncia presentada por el Grupo para el Estudio y la Conservación de los Espacios Naturales (Gecen) por la muerte de centenares de ejemplares de esta especie. Los buitres leonados gozan de una especial protección. La orden de la consejería se levantó de forma parcial al mes siguiente, ya que se permitió el funcionamiento de los molinos durante la noche.

Ahora, la fiscalía reclama que, como medida cautelar, los aerogeneradores de los parques dejen de funcionar durante todo el día. Medio Ambiente alegó ayer haber llevado a cabo “todas las medidas oportunas para garantizar la supervivencia de la avifauna”.La propia Consejería de Medio Ambiente remitió a la fiscalía un informe en el que especifica que, desde la puesta en marcha de los parques eólicos, a finales de 2006, un total de 263 aves han sido encontradas muertas o heridas, entre ellas, 203 buitres leonados, seis currucas capiroladas, un águila culebrera y un halcón.

El escrito de la fiscalía hace referencia a un informe realizado por el servicio de Biodiversidad después de que los ecologistas presentaran su denuncia, que concluía que “el descenso de población de buitre leonado se debe a la mortandad causada por las colisiones con los aerogeneradores”. Este informe también mencionaba los requerimientos realizados a la empresa concesionaria, Renomar, “para la adopción de ciertas medidas correctoras o eficaces tendentes a evitar o, al menos, minimizar la mortandad del buitres leonado”. Las medidas marcadas por la declaración de impacto, que se remonta a 2006, se refieren a la instalación de muladares (comederos), con el fin de marcar el trayecto de las aves y el control del abandono de los restos de animales en el campo.

Con las conclusiones del informe, el inicio de las investigaciones por parte de la fiscalía y el aparente caso omiso de la empresa, la Consejería de Medio Ambiente optó por ordenar la paralización de los 40 molinos en los que se concentra la mortandad.

Fernando Roig, presidente del consejo de administración de Renomar, recurrió la orden de la consejería y presentó una gráfica que atestiguaba que la mortandad de buitres ya se había detectado con anterioridad y que, en junio de 2007, se elevaba a 101 buitres leonados.

Pese a que la Consejería de Medio Ambiente desestimó el recurso y confirmó la resolución “en tanto no se solucione la interacción de los parques paralizados con las poblaciones de buitre leonado”, levantó la suspensión de su funcionamiento en las horas nocturnas.

Con estos antecedentes, la fiscalía considera que la empresa “ha incumplido las medidas correctoras establecidas en la declaración de impacto ambiental”. Además señala que, dado que el primer aviso a Renomar no se realizó hasta el mes de abril, cuando Gecen ya había presentado la denuncia y cuando ya se había contabilizado la muerte de más de un centenar de buitres, los órganos ambientales competentes han incurrido en un “claro incumplimiento” de la ley, al no velar por que “la actividad se realice según el proyecto y según las condiciones en que se hubiera autorizado”.

Además de la declaración, en calidad de imputados, de los cuatro altos cargos de la Consejería de Medio Ambiente y de los responsables de Renomar, la fiscalía solicita un informe pericial sobre la mortandad de buitres en la zona y requiere a la Administración autonómica para que traslade “las gestiones realizadas por el servicio de Biodiversidad en cumplimiento de su obligación de seguir el programa de vigilancia ambiental y medidas correctoras”.

Medio Ambiente contestó ayer a la denuncia alegando que nunca antes una Administración autonómica había adoptado la decisión de “paralizar parte de un parque eólico para evitar daños en la avifauna”, con lo que se habría actuado frente a la mortandad de buitres. Además, indicó que “se va a colaborar en todo momento con la Fiscalía de Castellón y todos los órganos judiciales, tal y como se hace siempre, y se presentarán todos los informes requeridos”. Este
diario trató, sin éxito, de recabar la opinión de Renomar.

La denuncia presentada por la fiscalía provocó que el portavoz de Medio Ambiente del grupo parlamentario socialista en las Cortes, Francesc Signes, afirmara que el Consell “es un peligro para la conservación y el mantenimiento de los espacios naturales de la Comunidad Valenciana”.

Interessant article sobre energia

No son molinos, son gigantes

04.10.2008 -PEDRO COSTA MORATA

Era inevitable que más bien antes que después la energía eólica, tan interesante, capaz y prometedora, se convirtiera en un problema. Estaba cantado que el optimismo ecologista, confiado en su alianza de hecho con el sector energético-industrial, acabaría pagando tan rara y peligrosa colusión. Era de esperar que las empresas, las tradicionales y las surgidas al calor del chollo, discurrieran por sus caminos ya trillados, avasallando y destruyendo. Y que se produciría, sin la menor duda, un conflicto interno dentro del ecologismo.

La alarma definitiva, la que ya declaraba instalado el virus de la imprudencia en el seno ecologista, me sonó cuando leí en el boletín de una fortísima organización ambiental que «toda la energía eléctrica consumida en España podría obtenerse desde generadores eólicos». No han entendido nada, me dije, y enseguida advertí que ese virus se había abierto camino desde la mentalidad ingenieril, a la que se le había dado cancha, ingenuamente, en el tratamiento del futuro energético -alternativo, por supuesto- de España.

Porque la actitud verdaderamente alternativa no debe ser la de proponer soluciones o energías sustitutorias, sino la de atacar a fondo, y sin desmayo, los vicios del sistema, siendo uno de los peores el del consumismo (es decir, el exceso y el derroche, la estupidez y la caricatura energéticas). Quiero decir que desde el ecologismo el mensaje y la acción deben estar sistemáticamente orientados a la austeridad global: no hay más solución, en un mundo cuyas limitaciones afloran por doquier, que reducir todos los consumos, muy especialmente los basados en materias y energías no renovables. Todo esto implica rechazar sin vacilaciones el sistema económico en el que nos movemos; al menos, rechazarlo en los planos intelectual, ético y político.

No creo que esté de más recordar a Ivan Illich en su trabajo Energía y Equidad (1974), en el que alude a la existencia de un umbral o nivel de consumo energético traspasado el cual se hace imposible la coherencia socioeconómica, la solidaridad y, sobre todo, la equidad. En España ese umbral hace mucho que se superó (probablemente, y por aludir a un índice entre otros posibles, cuando en la transición de los años de 1980 y 90 se superaron los 15 millones de automóviles en nuestro parque móvil).

Se evitan errores, disparates y pérdida de tiempo si, como costumbre -y sobre todo en caso de duda- se recurre a los criterios básicos, tradicionales, inocultables de la producción energética ambientalmente correcta y sostenible. Que debo recordar que van en la dirección contraria a:

(1) el consumismo, o alimentación de una demanda insaciable;
(2) la complejidad tecnológica, socialmente incontrolable;
(3) el gigantismo, o entrega a las economías de escala, casi siempre ambientalmente nefastas;
(4) la voracidad crematística, que no puede asimilarse nunca a objetivos de sostenibilidad o de simple sentido común. Y en todos estos dislates han incurrido ya los parques eólicos, y más que incurrirán.

Era lógico percibir que la deriva que adquiriría sin tardanza el sector productivo -que hay que recordar que ha estado combatiendo la energía eólica durante decenios- irremediablemente nos llevaría a un nuevo problema, a una desnaturalización antipática, decepcionante, de tan alternativa y amable energía. Y de ahí se seguiría un problema nada secundario dentro del mundo ecologista, al tener que admitir el enorme y ubicuo impacto ambiental de la energía eólica en su fase -que era inminente- industrial.

Dos casos actuales muestran este trauma interno ecologista. Los desaforados planes de construcción de parques eólicos en la mar de Barbate y Conil, que vienen apoyando importantes grupos ecologistas y que rechazan los pescadores locales y buena parte de la opinión pública con fortísimos argumentos; y el cisma ecologista catalán entre los que quieren poner coto a los abusos de las empresas eólicas y los antinucleares que critican a la Generalitat por preparar un decreto que limita -en realidad, pone orden- tanto los parques eólicos como las instalaciones solares. La esquizofrenia -cantada cuando no se tienen las ideas claras- ha llegado al punto de que activos grupos antinucleares, muy afectados actualmente por los problemas en las centrales de Ascó y Vandellós, acusan a los críticos de lo eólico de «estar al servicio de las nucleares». Un deplorable espectáculo.

En el sinsentido energético, equivalente al olvido de los principios (doctrina, filosofía o ideología) tradicionales ecologistas, figura el olvido de que el enemigo absoluto -es decir, básico, permanente, intratable- no es el CO2 y ni siquiera la radiactividad, sino el sistema que alberga éstos y otros problemas a los que alimenta y administra, dirigiéndolos contra la vida y la naturaleza; entendiendo por sistema el marco económico y sociopolítico que genera, inevitablemente, peligros y agresiones, crisis y desesperanza. Es verdad que resulta mucho más ingrato, por duro y exigente, enfrentarse a una crítica minuciosa y resistente de ese sistema global que a una u otra forma energética, que no deja de ser un asunto parcial y más manejable; y esto es tanto más difícil cuanto más se incrementan las vías y ocasiones de colaboración con este sistema, cuando se estima que admite reformas o consejos, ilustraciones o ententes. Y ahí está el error: creer que cabe una alianza, siquiera táctica, entre ecologistas y empresas energéticas.

Todo esto ya lo sabía yo. Como nunca creí que el sector eléctrico pudiera coincidir con el ecologismo, ni siquiera produciendo una energía reconocidamente ecológica, advertí en su día de la inevitable degradación de la implantación de los parques eólicos, que movidos por la crematística se convertirán en creaciones ambientalmente nocivas. Y por eso publicaba, en el número 7 de Cuadernos de Ecología (junio de 1994), un primer artículo de advertencia y descreimiento, con el mismo título de esta crónica, porque no me cabía duda, como al clarividente loco de la Mancha, de que estábamos ante gigantes (que, manipulados por malandrines encantadores, se nos aparecían como molinos).

Pedro Costa Morata es doctor en Ciencias Políticas y Sociología,
y profesor de la Universidad Politécnica de Madrid.

Un projecte de mineria extractiva a cel obert en Fageca (el Comtat)

El 18 de setembre de 2008 es va publicar en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana l’exposició a informació pública de la sol·licitud de permís d’investigació per a la construcció d’una pedrera d’extracció de “marbres, roques lluentables i arenisques” en el Paratge “Penya de Les Coves” en Fageca (el Comtat). El permís d’investigació ha estat sol·licitat sobre una extensa porció de terreny que abasta part dels termes municipals de Tollos, Benimassot i Fageca.
La Coordinadora d’Estudis Eòlics del Comtat presentarà al·legacions contra aquest projecte i anima als ciutadans, ajuntaments i col·lectius de la zona que s’oposen a aquest projecte, que no només destruiria tot el paisatge de la comarca sinó que afectaria de manera significativa a espais naturals protegits inclosos dins de la Xarxa Natura 2000.

La plataforma del plan eólico insta a los alcaldes a exigir información al Consell

Asamblea de la Coordinadora d’Estudis Eòlics del Comtat, celebrada ayer en Benimassot JUANI RUZ

El colectivo sospecha de una posible reubicación de 28 de los molinos en el interior de Valencia pero dice que se niega el acceso a la documentación.

A. TERUEL La Coordinadora d’Estudis Eòlics del Comtat ha instado a los alcaldes afectados por los parques previstos en las sierras de Almudaina y Alfaro a exigir información oficial al Consell acerca de un posible cambio en el proyecto. La plataforma sospecha de la intención, por parte de la Generalitat, de reducir en 28 el número de aerogeneradores en El Comtat y la Marina Alta, para reubicarlos en la Zona 7, en el interior norte de la provincia de Valencia. Sin embargo, asegura que la administración autonómica les niega el acceso a la documentación existente al respecto, y que sólo informará de ello a los ayuntamientos que lo soliciten.
Ante esto, la coordinadora ofreció a los alcaldes que asistieron ayer a su asamblea anual una carta en la que piden tener conocimiento de forma oficial de si va a disminuirse el número de molinos en la Zona 14, para a cambio incrementarlo en la 7. A la reunión, celebrada en la tarde de ayer en Benimassot, acudieron un buen número de personas interesadas en conocer las últimas novedades existentes en torno al controvertido proyecto.
La presidenta de la plataforma, Anna Climent, calificó de “irregular” la presumible reubicación de los 28 molinos y señaló que, en cualquier caso, “eso no nos sirve”, porque el objetivo es “que no se instale ninguno”. Además, consideró con esta medida podría haber algún tipo de intención de “enfrentar” a los afectados de la Zona 14 con los de la 7, a cuenta de esta polémica.
Esta cuestión fue una de las más relevantes que se abordaron en la reunión, en la que también se informó del resto de acciones realizadas por la coordinadora durante el último año. En este sentido, se aludió a la denuncia interpuesta hace muy pocas fechas contra el director general de Energía y el jefe de Área de Energía de la Generalitat, Antonio Cejalvo y Fernando Fabra, respectivamente, por negarse a facilitar una copia del estudio de impacto ambiental del proyecto. También se recordó la previsible declaración de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte como “hostil” por parte del Síndic de Greuges, al no habérsele facilitado tampoco diversa documentación que se le ha requerido.
Climent recalcó la necesidad de seguir insistiendo en las movilizaciones contra los parques eólicos porque, aunque no lo parezca, “el proyecto no está parado”. A juicio de la presidenta, el Consell espera a “que la gente se canse” para iniciar las obras. Al mismo tiempo, critica, siguen el “autobombo y la presión psicológica”, mediante la promoción de los parques eólicos como única solución existente para producir más energía.

El negoci de l’Energia Eòlica

Primas y subvenciones garantizan el negocio en el concurso eólico

Los grupos que pujan valoran la rentabilidad y estabilidad de un “sector refugio”

JULIÁN RODRÍGUEZ – A Coruña – El País 23.6.2008

Grandes y pequeños, todos los empresarios que se presentan al macroconcurso eólico convocado por la Consellería de Innovación e Industria saben que saltan con red. Y no precisamente eléctrica. Los 2.325 megavatios en liza, que colocarán a Galicia como segunda potencia eólica española, sólo por detrás de Castilla y León en el horizonte del 2016, tienen un sano objetivo: la menor dependencia energética en un momento de especial sensibilidad con respecto a las fuentes más contaminantes. Pero también presentan un atractivo de gran interés en un período especialmente delicado para la economía española: su rentabilidad. Eso explica, en parte, que la demanda de megavatios supere hasta en 20 veces la oferta que saca a concurso la Xunta. Y las primas y subvenciones establecidas para este tipo de energía ayudan a clarificar todavía más el escenario.

Sólo Castilla y León superará la potencia instalada en Galicia en 2016

El eólico, como la cogeneración, la biomasa o la solar, se encuentra englobado en lo que se entiende por régimen especial de producción; es decir, recibe subvenciones y primas establecidas por el Gobierno para su fomento. Esas ayudas representan el 25% del total de los ingresos de un parque. El sistema de retribución eléctrica, de gran complejidad, establece unos ingresos fijos para los parques menores de 50 megavatios de potencia instalada, porque a partir de ahí se considera que entra en el régimen de producción ordinario, como si se tratara de una central nuclear o de carbón.

El precio subvencionado se establece en 75 euros por megavatio producido a la hora, después de haberse rebajado a través de un decreto el año pasado, cuando esa retribución estaba situada en 95 euros. Aún así, los números salen. A partir de esta potencia de 50 megavatios, se marca una retribución decreciente en función del tamaño de la instalación: a mayores dimensiones, menor prima. Por ejemplo, un parque de 60 megavatios, fuera del régimen especial, cobraría ya 65 euros por megavatio producido.

Prácticamente todos los grupos que se presentan al concurso convocado por Innovación e Industria optan por instalar parques con una potencia media de 30 megavatios, dentro del régimen especial. Es por ello que con los 2.325 megavatios en juego, se puede dibujar ya cómo quedará el nuevo mapa eólico. Serán un total de 1.000 aerogeneradores, ya que todavía no se comercializa ninguna máquina con una potencia superior a los 2,3 megavatios, repartidos entre un total de 60 o 65 parques.

También hay otro factor que ayuda a entender el imán que representa el negocio eólico. Las grandes empresas distribuidoras de electricidad están obligadas a comprar lo que produzcan los parques; es decir, la venta de energía se garantiza por ley. El Estado también compensa a las compañías eléctricas por esas compras, a las que considera gestoras de energía en cuanto al régimen especial. Según datos de la Comisión Nacional de la Energía, las ventas en régimen especial a las empresas distribuidoras representan un 16% del total de su demanda y su aumento es constante durante los últimos años. La eólica representa actualmente la mitad de la energía que se vende en régimen especial. Así, la estabilidad en los precios, y también un marco regulador duradero en el tiempo, hacen muy atractivo este sector, calificado por algunos de los grupos pretendientes en el concurso de Industria como “refugio”.

Pero el complicado dibujo realizado por las empresas en el concurso puede chocar con algunas realidades. Más allá de los problemas de conexión a la red advertidos desde el Ministerio de Industria y Red Eléctrica (las propuestas de los promotores en este sentido también puntúan en el concurso), la consellería que dirige Fernando Blanco sabe que las iniciativas no pueden dividir un mismo parque en varios para quedarse por debajo de los 50 megavatios de potencia y así mantenerse en el régimen primado. Una reciente sentencia del Tribunal Superior de Castilla y León dio la razón a un promotor que denunció la ilegalidad de otros competidores que habían “troceado” una misma instalación para seguir cobrando primas.

60.000 euros anuales por megavatio de potencia

Cada megavatio que se instalará en Galicia arroja un dividendo neto de 60.000 euros al año. Los promotores hacen muchos números, y todo influye para que salgan las cuentas: los emplazamientos, los sistemas de evacuación, los equipos, las horas de viento, nunca por debajo de las 2.000 al año… Porque también hay riesgos. Según datos del Instituto para la Diversificación y Ahorro Energético (IDAE), un error del 10% en la estimación de la velocidad media del viento en un parque puede suponer desvíos de hasta un 30% en la producción de energía.

Empresarios del sector que se presentan al concurso, consultados al respecto, estiman que un parque con una rentabilidad inferior al 13% no es viable. “De hecho, sin primas, la mayoría no lo serían, y sin el mercado regulado este sector perdería interés”, matizan. Sin contar con los gastos financieros; es decir, el coste de los créditos que lleva aparejada la inversión, la rentabilidad se puede situar en el 20%. “Nadie se metería en esto sin esperar obtener una rentabilidad que suponga el doble del coste del dinero”, añaden. Otro cantar es que se consiga finalmente el objetivo.

El IDAE traza otro supuesto con menores beneficios. Y lo hace sobre la hipótesis de un proyecto (sin financiación) para un parque tipo, con una producción media de 2.350 horas anuales, en relación con unos gastos de explotación que evolucionarán de acuerdo con el IPC previsto y que, en consecuencia, no variarán en términos reales. En cuanto a los ingresos por venta de energía, en este caso se elige la opción de la tarifa regulada siguiendo una evolución, durante los 20 años de vida útil de la instalación, estimada en un incremento medio anual del 1,4%.

Riesgo regulatorio

En esta hipótesis, con los datos anteriores, se obtiene una tasa interna de rendimiento (TIR) del proyecto, sin financiación y después de impuestos, superior al 7%. Y sin lo que en el sector se denomina “riesgo regulatorio”; es decir, que cambie el escenario de la retribución primada.

En muchos casos, las alianzas para optar al concurso guardan un esquema similar, con tres protagonistas: gran empresa ajena al sector, entidad financiera y firma de ingeniería técnica. Es así como todos los bancos y cajas con domicilio social en Galicia se presentan a la cita, incluso por varias vías. En el caso de las constructoras, es la diversificación el principal argumento.

Volem energies netes, però no a qualsevol preu

Paralizados dos parques eólicos por la elevada mortandad de buitres

Medio Ambiente resuelve un mes después que la Fiscalía abriera diligencias

MARIA FABRA – Castellón – El País 21.6.2008

La Consejería de Medio Ambiente ha dictado una resolución en la que ordena la paralización de los aerogeneradores de dos parques eólicos de la zona 3, en la comarca de Els Ports, ante la mortandad de buitres detectada junto a los molinos. La resolución, adoptada el pasado 30 de mayo, se dio a conocer ayer en una respuesta que el propio consejero, José Ramón García Antón, otorgó a la portavoz de Iniciativa, Mònica Oltra, después de que ésta exigiera medidas para acabar con la mortandad.

La resolución se adoptó, además, un mes después de que la Fiscalía de Castellón abriera diligencias de investigación penal tras la denuncia presentada por el Grupo para Estudio y Conservación de los Espacios Naturales (Gecen) ante la muerte de cerca de dos centenares de buitres, según los ecologistas, que fallecen al chocar contra las aspas de los aerogeneradores.

Según fuentes de Medio Ambiente, se ha ordenado la paralización de los aerogeneradores de Arriello y Folch II, ubicados en los municipios de Vilafranca, Castellfort y Ares del Maestre. En total, son 43 molinos con una potencia de 64,5 megavatios. La consejería ha determinado, además, la realización de una nueva evaluación de la incidencia del funcionamiento de los aerogeneradores sobre los buitres no sólo en la zona 3 sino también en las zonas 1 y 2. Las mismas fuentes indicaron que se ha detectado una variación en el patrón de vuelo de estas aves por lo que han encargado un estudio que señale las trayectorias que toman ahora. La variación se debe, según han indicado distintas fuentes, al cierre de los comederos que existían en Teruel y que se han clausurado por lo que los buitres acuden al vertedero de Vilafranca a buscar comida.

La empresa recurre mientras los molinos siguen en marcha

M. F. – Castellón – El País 21.6.2008

Óscar Tena, alcalde de Vilafranca, municipio en el que se ubica la mayoría de los aerogeneradores que han recibido la orden de paralización de la Consejería de Medio Ambiente, aseguró ayer que los molinos siguen en marcha. Fuentes de la empresa concesionaria de los parques eólicos, Renomar, explicaron que la resolución de la Generalitat les llegó hace “unos días” y que el lunes los abogados presentarán un recurso en contra de esta decisión. Así, dado que la decisión está recurrida y puesto que no existen medidas cautelares, lo previsto es que la orden no se ejecute hasta que no se haya resuelto el recurso. Desde Renomar apuntaron que el recurso estará basado en que la orden firmada por el consejero José Ramón García Antón no está ajustada “ni a derecho ni a la realidad”.

Tena fue uno de los alcaldes que apeló a la mortandad de esta especie protegida y se mostró contrario al plan de la Generalitat Valenciana de incrementar el número de aerogeneradores tanto en la comarca de Els Ports como en El Maestrat. Según la convocatoria de la Consejería de Infraestructuras, a los 263 molinos existentes se unirán otros 357 aerogeneradores. Tanto éste como los alcaldes de Morella, Forcall, Olocau y Cinctorres coincidieron en destacar la “generosidad” que tuvo la comarca en su día para acoger la instalación de aerogeneradores pero aseguraron que no consentirán que se instalen nuevos molinos con las actuales condiciones. En cualquier caso, la Agencia Valenciana de la Energía negocia nuevas medidas con los alcaldes para ampliar los parques.