Història del Projecte d’Instlació de l’Estació Radar

Des d’ara mateix… fin el segle passat…
Radar NO… per sempre més

Algunes dates significatives del segle XXI:

 • 21 de juny de 2008.- El diari Informació en la seua edició de Alcoi/ Comptat/ Foia de Castalla, publica: “ Vigilancia aérea. El nuevo radar de Aitana opera a pleno rendimiento tras seis años de pruebas.

(…)La instalación además ofrece información tanto a los controladores de aviación militar como civil, dado que los datos son facilitados en tiempo real a AENA. (…)

 • 18 de març de 2008.- Diligència de Jutjat del Contenciós Administratiu nº1 d’ Alacant en la que denega la sol·licitud per part d’ AENA de suspensió de la Declaració de no conformitat de l’ Ajuntament de la Torre de les Maçanes respecte al Projecte d’ Execució de l’ Estació Radar.
 • 22 d’octubre de 2007.- Diligència de la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de La Comunitat Valenciana en la que confirma la incompetència d’aquesta Sala per a ocupar-se del recurs interposat per AENA i remet els Autos al jutjat d’ Alacant.
 • 16 d’agost de 2007.- L’ Ajuntament de la Torre de les Maçanes presenta també recurs potestatiu de reposició relativa a la aprovació del Pla Especial del Sistema General Aeroportuari d’ Alacant
 • 10 d’agost de 2007.- El Rentonar formula recurs potestatiu de reposició a la resolució de 03/ 04/07 del Conseller de Territori i Habitatge relativa a l’aprovació del Pla Especial del Sistema General Aeroportuari d’ Alacant, basant-se en el incompliment del període d’exposició pública del mateix.
 • AENA interposa recurs de súplica contra el Auto del Tribunal Superior de Justícia de La Comunitat Valenciana, de data del 25-07-07. (Desconeixem la data exacta).
 • 25 de juliol de 2007.- Diligència de la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de La Comunitat Valenciana en la que desestima els recurs d’ AENA de suspensió de la Declaració de no conformitat de l’ Ajuntament de la Torre de les Maçanes respecte al Projecte d’ Execució de l’ Estació Radar, declarant-se incompetent, remetent els Autos al jutjat d’ Alacant.
 • 19 de gener de 2007.– El País publica en la seua edició de la Comunitat Valenciana: “Air Nostrum estrena el sistema Galileo de navegación para aterrizar por satélite”
 • 11 de gener de 2007.– El “Defensor del Pueblo” , davant de les queixes formulades per La Colla Ecologista La Carrasca, denuncia novament que AENA incompleix la legislació pel que fa a la participació ciutadana i i impedeix l’exercici dels drets per part de les entitats ciutadanes.
 • 9 de gener de 2007.– L’ Ajuntament de la Torre de les Maçanes rep notificació d’ AENA , en la que fa constar, que havent rebut l’escrit de l’ Ajuntament de la Torre de les Maçanes, de 26/10/ 06, en el que no dóna conformitat al projecte, ni a ninguna de les actuacions que deriven de l’execució del Projecte de l’ Estació Radar, requereix a l’ emparament de la Jurisdicció Contenciós Administrativa la suspensió de la declaració de no conformitat d’aquest Ajuntament amb el fi d’aconseguir la concessió de llicència de obres per al camí d’accés i la instal·lació de la línia elèctrica, per poder començar les obres immediatament, al terme d’un mes.

3 d’octubre de 2006.- Reunió a l’Ajuntament de La Torre amb representants del consistori de La Torre i d’Alcoi, enginyers d’AENA, representants de l’empresa constructora Elecnor, i els promotors de la campanya ‘Radar NO’.

 • Juliol – Setembre de 2.006.- Es publica en el bolletí informatiu nº 3 de les em–preses MAESSA Y SEIMSA la finalització de la instal·lació del radar secundari del aeroport d’Alacant damunt d’una plataforma de 27 metres d’altura a peu de pista.

18 de Juliol de 2006.- S’aprova el Pla Especial del Sistema General Aeroportuari d’Alacant.

16 de Juny de 2006.- S’adjudica el projecte d’execució d’estació radar a l’empresa Elecnor.

18 d’abril de 2006.- Escrit realitzat per La Carrasca dirigit al Director d’AENA, en el que se li informa del grau d’indefensió en què ens trobem, i una vegada més es demana se’ns tinga personats en la tramitació del projecte. Aquest escrit, a 3 d’octubre del 2006, dia de la reunió amb AENA, encara no s’ha respost.

5 d’abril 2006.- ‘Se remite al Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Alicante el Expediente de Justiprecio’ al no arribar a acord entre propietaris i administració.

9 de febrer 2006.- AENA planteja una reunió a Madrid d’apertura de proposicions econòmiques per al projecte d’execució d’estació radar a la Torre. A partir d’este moment, comencen a vindre empreses a La Torre .

1 de desembre 2005.- Resposta al Diputat en Jordi Xuclà i Costa per part
ong>del Ministeri de la Presidència informant què : ‘la instalación radar de la Torre de les Maçanes es imprescindible para el desarrollo del aeropuerto…’ i que compleix perfectament totes les normatives. Bueno, si es així, a Europa vas … tramesa de documentació a la seu del Bloc Nacionalista Valencià per tal de traslladar l’assumpte radar al parlament europeu.

2 de novembre 2005.- El Grupo Ecologista La Carrasca-Ecologistes en Acció presenta al·legacions per l’ocupació de la Canyada Reial del Port.

31 d’octubre 2005.- El Rentonar presenta al·legacions per l’ocupació de la Canyada Reial del Port.

7 d’octubre 2005.- L’Ajuntament rep anunci d’expropiació pública per part de la Direcció General de Territori i Vivenda, de la ‘cañada real del puerto con destino a la instalación de estacion radar’ petició que realitza AENA el de juliol de 2005.

19 de setembre 2005.- El Defensor del Poble denuncia que AENA no acompleix la Llei de Procediment Comú, en resposta a una queixa feta per La Colla Ecologista La Carrasca.

12 de setembre 2005.- Surt a Concurs Públic el Projecte d’Estació Radar a la Torre (2.770.013,00 €)

29 d’agost 2005.- El Diputat En Jordi Xuclà i Costa com a Diputat del CIU, formula al Govern en el Palau del Congrès dels Diputats, tres preguntes al respecte del radar.

1 de juny 2005.- Presentació d’al·legacions per part de particulars per incompliment de període d’exposició pública del Pla Especial del Sistema General Aeroportuari d’Alacant

18 de maig 2005.- El Rentonar presenta al·legacions davant la Conselleria de Territori i Habitatge, per incompliment de període d’exposició pública. Tambè presenta al·legacions l’Ajuntament de la Torre, La Carrasca i la Colla Muntanyenca de El Campello.

30 d’abril 2005.- El Director General de Planificació i Ordenació Territorial de la Conselleria de Territori i Vivenda sotmet a informació pública el Pla Especial del Sistema General Aeroportuari d’Alacant promogut per AENA. (20 dies).

29 d’abril 2005.- El Pla Especial es va anunciar al DOGV número 4996, de data 29.4.2005.

27 d’abril 2005.- Visita de l’empresa AENA a l’Ajuntament de la Torre. Entrega d’un dossier referit a algunes característiques del projecte.

11 d’agost 2004.- Reunió a Madrid als despatxos d’AENA amb una bateria d’enginyers caparres.

29 de juliol 2004.- D. Gaspar de Vicente d’AENA ens convoca en 11 d’agost a una reunió a Madrid.

14 de juliol 2004.- El director de l’Aeroport d’Alacant (D.Mariano Menor) m’informa que han traslladat l’escrit del Rentonar a AENA en la Seu del carrer Luca de Tena (Madrid).

2 de juliol 2004.- Carta dirigida al Director de l’Aeroport d’Alacant pel tema radar.

25 de juny 2004.- Carta a la Subdelegació de Govern (Etelvina Andreu) sol·licitant una entrevista al respecte del tema radar. no va contestar.

16 de març 2004.- Resposta de la Direcció General d’Aviació Civil per mitjà del Servei d’Expropiació a la nostra carta d’1 de març. Tornen a contestar que no saben res.

1 de març 2004.- Carta al Ministeri de Foment departament d’Aena preguntant pel Projecte Construcció de la instal·lació radar.

28 de gener 2004.- Resposta del Servei d’Expropiacions del Ministeri de Foment a la nostra carta de 20 de gener.

20 de gener 2004.- Carta a la Direcció General d’Aviació Civil preguntant pel Projecte de construcció de la instal·lació radar.

7 de febrer 2004.- Presentació en Delegació de Govern, per part de l’Ajuntament de la Torre de l’expedient contra la instal·lació del radar. 4200 firmes i 86 grups addhessionats.

30 de novembre 2003.- Concentració al cim dels Plans i al poble de la Torre per a llegir el ‘Manifest de la serra dels Plans’

26 d’octubre 2002.- En el BOE del 26 d’octubre del 2002 es va anunciar l’exposició a informació pública de l’Estudi d’Impacte Ambiental del Projecte d’estació radar.

18 de Juny DE 2002.- En el BOE nº 145, 18 de juny de 2002 (BOP 19 juny de 2002) s’ assenyala:

Resolución de la Subsecretaría de la Dirección General de Aviación Civil, de 31 de mayo de 2002, por la que se abre información pública correspondiente al expediente de expropiación forzosa que se tramita con motivo de las obras del Ente Público Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) «Expropiación de los bienes y derechos necesarios para la construcción de un radar en Torremanzanas Alicante», en los términos municipales de Torremanzanas y Alcoy (Alicante).
El Ente Público Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea insta la incoación del correspondiente expediente expropiatorio para disponer de los terrenos necesarios para la ejecución de las obras del Proyecto de expropiación forzosa «Expropiación de los bienes y derechos necesarios para la construcción de un radar en Torremanzanas Alicante», en los términos municipales de Torremanzanas y Alcoy.

19 de Juny DE 2001.- El Pla Director es va aprovar per Orde de 19 de juliol del 2001 per la qual s’aprova el Pla Director de l’Aeroport d’Alacant, publicada en el BOE del 3 d’agost del 2001.

19 de juny de 2001.- El Govern informa:

El Ministeri de Foment aprova els Plans Directors dels Aeroports de la Comunitat Valenciana.
Objectiu : garantir l’exercici de l’activitat aeroportuària a llarg termini
Actuacions: satisfer la demanda prevista
Pla Direcctor: figura jurídica aprovada per orde ministerial que delimita les zones de servei de l’aeroport. La seua eficàcia s’estén a imposar sobre els territoris afectats la primí
cia d’ús aeronàutic sobre qualsevol altra planificació sobre el sòl
.

I ELS ANTECEDENTS AL SEGLE PASSAT:

14 de desembre de 1999.- Entrada en el registre de l’Ajuntament de la La Torre de les Maçanes, de la proposta del Pla Director de l’Aeroport d’Alacant, elaborat per AENA, en el que es comunica, la instal·lació d’un radar secundari per a la navegació aèria. en la serra dels Plans, aprofitant la carretera de pujada existent.

Alacant SÍ – Per la Llibertat d’Expressió salvem TV3

Un any més, Acció Cultural del País Valencià organitza la manifestació en commemoració de la Batalla d’Almansa. Enguany, la manifestació es celebra a Alacant, hem de respondre tots amb contundència a l’atemptat contra la llibertat d’expressió que ha suposat el tancament del repetidor de la TV3 de la Carrasqueta.

26 d’abril. 18h. A les escales del IES Jorge Juan – Alacant

Molinetes per a tots

Habrá 70 aerogeneradores más en el COMTAT. Serán más grandes y afectarán a más municipios.

Podrán verse afectados municipios como Xixona, Tibi, La Torre de les Maçanes, Relleu, Penáguila, Alcoleja, Benasau, Benilloba, Vall d´Alcala, Gorga y Quatretondeta, donde en la actualidad no hay proyectados aerogeneradores.

Una Orden de la Consellería de Infraestructuras anuncia unanueva fase del Plan Eólico

El pasado 31 de marzo de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Comunidad Valenciana nº 5731 la Orden de 6 de marzo de 2008, de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte, por la que se realizaba una nueva convocatoria pública para el desarrollo y ejecución del Plan Eólico de la Comunitat Valenciana. Esta “segunda fase” de parques eólicos se añadiría a los contemplados en la primera fase del año 2001.

De momento, dicha Convocatoria sólo se hace para las zonas 1, 2 y 3, en la provincia de Castellón, pero la Consellería “no descarta la revisión de otras zonas eólicas en marcha, con el objetivo de “cumplir los objetivos de generación de energías limpias de la Unión Europea, que cada vez son mayores”. (Las Provincias 5.4.2008)

A nuestro juicio, esta actuación está fuera de lo previsto en el Plan Eólico y se trata de una ampliación irregular del Plan Eólico, aunque se trate de presentar como parte del desarrollo y ejecución del Plan Eólico de 2001.

Que el número de aerogeneradores presentado en los proyectos sea inferior al número máximo de aerogeneradores que se podrían instalar se trata de una circunstancia motivada por el aumento de potencia de los nuevos aerogeneradores, y eso es lo que alegaron las empresas adjudicatarias en su día para aumentar la potencia unitaria de los aerogeneradores. De hecho, los cálculos previstos se hicieron sobre aerogeneradores de 600 KW y ahora ya se están instalando aerogeneradores de 2,5 MW (como ha ocurrido en el último parque eólico aprobado de El Viudo I en la zona 7).

Ampliación de la zona 14

El hecho de que esta segunda fase del Plan Eólico se haya empezado por la provincia de Castellón se debe, principalmente, al ahorro que les supone a las empresas eólicas el aprovechamiento de las infraestructuras de los parques eólicos ya existentes. Sin embargo, los planes de la Consellería de Infraestructuras consisten en aplicar esta segunda fase del plan eólico a todas las zonas eólicas, incluida la nuestra.

Para la zona 14, esta ampliación del número de aerogeneradores consistiría en 70 aerogeneradores más (ya que en las normas del Plan Eólico de 2001 se consideraba un número máximo de 120 aerogeneradores frente a los 50 proyectados en la primera fase). Lo que desde la Consellería se ha ocultado es que este número máximo de aerogeneradores de 120 para la zona 14 correspondía a una potencia de referencia de 75 MW (es decir, aerogenadores de 0, 65 MW).

Dimensiones brutales de cada aerogenerador

Los 50 aerogeneradores proyectados en un principio sobre las sierras de Alfaro y de Almudaina tendrían una potencia unitaria de 2 MW y, según el Estudio de Impacto Ambiental expuesto a información pública en 2004, serían de las siguientes dimensiones:

 • Altura de buje: 65 metros
 • Diámetro de pala: 70 metros.
 • Altura total. 65 + 35 = 100 metros.

Sin embargo, los planes para los parques eólicos que se construyan a partir de ahora son de sustituir los aerogeneradores metálicos por aerogeneradores de hormigón, lo que permitirá mayor potencia de generación eléctrica. Aunque las dimensiones de los nuevos aerogeneradores son variables, dependiendo de los constructores, según puede leerse en la Declaración de Impacto Ambiental de la zona eólica 10 (publicada en el DOCV nº 5678 de 11 de enero de 2008) se trata de“una modificación en el diseño del aerogenerador consistente en el aumento de la altura de la torre de 34 metros, es decir pasa de 64 metros (torre de acero) a 98 metros (torre de hormigón)”

Así pues, tendríamos en nuestras sierras 120 aerogeneradores de hormigón de 98 metros de altura más la longitud de la pala (que estaría entre 40 y 45 metros)

Puede haber otras sierras afectadas en la comarca

Aunque las intenciones de la Consellería son las de aprovechar las infraestructuras de los primeros parques eólicos que se construyan (los de la Sierras de Alfaro y de Almudaina) ya que la Consellería permite instalar los nuevos parques eólicos a continuación de los ya existentes (a 600 metros de distancia si no hay acuerdo con la empresa adjudicataria de los primeros o a menos si existe acuerdo), si consideramos que la zona apta señalada para la zona 14 abarca más espacio que el de las sierras de Alfaro y de Almudaina, no se puede descartar el hecho de que estos 70 nuevos aerogeneradores se pudiesen situar sobre otras sierras.

(En el Plano de las Zonas Eólicas de la Comunidad Valenciana están señaladas en color violeta las zonas aptas correspondientes a la Zona eólica nº 14. Este Plano

Esto quiere decir que municipios como Xixona, Tibi, La Torre de les Maçanes, Relleu, Penáguila, Alcoleja, Benasau, Benilloba, Vall d´Alcala, Gorga y Quatretondeta donde en la actualidad no hay proyectados parques eólicos, con esta segunda fase del Plan Eólico puedan albergar algunos de los futuros 70 aerogeneradores.

La Coordinadora d´Estudis Eòlics del Comtat quiere denunciar el hecho de que se contemple una ampliación de los aerogeneradores de la zona eólica 14, cuando el proyecto de los primeros 50 aerogeneradores de la zona 14 ya ha sido rechazado por la mayoría de los ayuntamientos afectados y existen diversas Recomendaciones del Síndic de Greuges en su contra y, además, dicho proyecto está cuestionado y siendo investigado por diversas instituciones europeas.

También se prevén 91 molinos más en la zona 15

Además desde la Coordinadora hacen constar que esta preocupación se hace extensiva los municipios de la zona eólica 15 ya que sobre ella también se proyecta una ampliación del número de aerogeneradores, que hará que el número de aerogeneradores de dicha zona llegue a un total de 200 aerogeneradores frente a los 109 que hay ahora proyectados.

Coordinadora d’Estudis Eòlics del Comtat
Carrer Nou, s/n
03827 BENILLUP (El Comtat) – Alacant – País Valencià
Telèfon: 676 60 50 50
E-mail: zona14@benillup.com
Web: www.zona14.org